Avis Legal

De conformitat amb el que es disposa en els articles 10 i 11 de la Llei 34/ 2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic es posa a la disposició dels usuaris i visitants la informació legal relativa a propietària del lloc web que vostè visita, sent les titulars; GEMMA MARCE GUELL amb NIF. 35117643-R i BERTA MARCE GUELL amb NIF. 33969768-X, (d’ara endavant “Masoveria de Montanyà del Pla”) amb domicili en MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA – 08614 L’Espunyola (Barcelona), correu electrònic: info@montanyadelpla.com i telèfons: 607 479 879 (info) – 615 820 630 (reserves)

Activitat: Arrendament d’allotjament Rural

Per a navegar en aquesta pàgina web com a visitant o per a registrar-se i poder accedir als serveis oferts per MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA s’hauran d’acceptar les següents condicions de servei:

O L’usuari i el navegant assumeixen aquestes condicions de servei.

O Si l’usuari o el navegant no accepten aquestes condicions, no podran fer servir aquesta pàgina web, ni accedir als serveis que ofereix MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA

 

ÚS CORRECTE DE LA PÀGINA WEB

Les presents Condicions d’Ús regulen l’accés i utilització de la pàgina web de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA. La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’usuari de la mateixa des de l’accés i inici de la navegació. Des del moment d’accés a qualsevol dels seus continguts l’usuari accepta de manera expressa les presents condicions generals. L’usuari accepta les condicions particulars aplicables dels diferents serveis que ofereix MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA en la web a la qual accedeix.

  • A través de la pàgina web, MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA facilita als Usuaris l’accés i la utilització de diversa informació i serveis.
  • La pàgina web té caràcter gratuït per als Usuaris. L’Usuari es compromet a utilitzar la pàgina web de conformitat amb la Llei, amb les disposicions d’aquestes Condicions Generals, així com amb la moral i bons costums generalment acceptades i l’ordre públic.
  • Amb caràcter general per a la prestació dels serveis i l’accés a la informació de la pàgina web no s’exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris. No obstant això, MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA podria condicionar la utilització d’alguns dels Serveis al previ emplenament del corresponent registre o formulari de recollida de dades de l’Usuari. El citat registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el propi servei o en les Condicions Particulars que, si escau, el regulin.
  • L’usuari s’obliga a realitzar un ús de la pàgina web MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA els continguts i els seus serveis de conformitat amb la llei, els bons costums i l’ordre públic, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei del qual gaudeix a través de la pàgina web de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA

 

MODIFICACIONS

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible. D’igual manera, es reserva el dret a modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació i configuració de la Web.

 

ENLLAÇOS AMB TERCERS

El present Avís Legal es refereix únicament a la pàgina web i continguts de l’entitat, i no s’aplica als enllaços o a les pàgines web de tercers accessibles a través de la pàgina web. MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA no és responsable del contingut de cap de les pàgines web de destinació d’un enllaç, ni de cap enllaç inclòs en una pàgina web a la qual s’arribi des de la web de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA

 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina Web són titularitat exclusiva de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA i, amb caràcter enunciatiu, que no limitatiu, el disseny gràfic, codi font, logos, textos, gràfics, il·lustracions, fotografies, i altres elements que apareixen en la pàgina web. Així mateix els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina Web estan protegits per la Llei de propietat intel·lectual i industrial. Correspon a MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, en qualsevol forma i, especialment, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública. L’usuari té prohibit qualsevol ús no consentit total o parcial de qualsevol dels continguts de la pàgina web que integren els drets de propietat intel·lectual o industrial de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA sobre la pàgina i/o els seus continguts.

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’acció legal contra qualsevol usuari que realitzi una acció que impliqui reproducció, distribució, comercialització, transformació i, en general, qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts de la pàgina Web i que constitueixi una infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial d’aquesta.

 

NOTIFICACIONS

A l’efecte de les presents Condicions Generals, i per a qualsevol comunicació que sigui precisa entre MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA i l’Usuari, aquests hauran de dirigir-se mitjançant el correu electrònic info@montanyadelpla.com. Les comunicacions de MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA a l’Usuari es realitzaran conforme a les dades aportades. L’Usuari accepta expressament i per a totes les comunicacions relacionades amb la utilització de la pàgina web i/o l’arrendament de la finca, la utilització del correu electrònic com a procediment vàlid per a la remissió d’aquestes comunicacions.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

MASOVERIA DE MONTANYÀ DEL PLA es troba profundament compromesa amb el compliment de la normativa espanyola de protecció de dades de caràcter personal, i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el seu Reglament de Desenvolupament de la LOPD i l’UE RGPD 679/2016, que podrà consultar en la nostra POLÍTICA DE PRIVACITAT.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE SUBMISSIÓ A FUR

Les presents condicions es regiran per la legislació espanyola, que serà aplicable en el no disposat en aquest contracte en matèria d’interpretació, validesa i execució. Les parts renuncien expressament al fur que els pogués correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Barcelona per a resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.